You are here

Hang- és stúdiótechnika mellékspecializáció

Specializációajánló

Az alábbi két anyag néhány életképben foglalja össze laborunk és specializációnk tevékenységeit.

Célkitűzés

A mellékspecializáció három elméleti tantárgya és a stúdiótechnikai laborgyakorlatok olyan ismeretekkel kívánják a hallgatókat felvértezni, amelyek birtokában hangtechnikai, valamint környezeti zaj- és rezgésvédelmi feladatokat megoldó cégek, rádió-, televízió- és filmstúdiók munkájában sikerrel vállalhatnak feladatokat. A mellékspecializációt elvégző hallgatók megismerkednek a hang- és képtechnika alapeszközeivel, azok rendszertechnikájával, vizsgálati és mérési módszereivel, az akusztikai tervezés alapelemeivel, a mai stúdiótechnikában alkalmazott integrált hang- és képfeldolgozási eszközökkel és módszerekkel.

Elhelyezkedési lehetőségek

A mellékspecializációt korábban elvégző hallgatóink külkönböző rádióknál és televízióknál, eseményhangosításokat végző cégeknél, lemezstúdiókban, valamint akusztikai tervezéssel és vizsgálatokkal foglalkozó cégeknél és környezetvédelmi intézményeknél helyezkedtek el.

Illeszkedés a főspecializációhoz

A mellékspecializáció legjobban a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék által gondozott Multimédia rendszerek és szolgáltatások c. villamosmérnök főspecializációhoz kapcsolódik, de nincs akadálya, hogy más főspecializáció hallgatói is felvegyék.

A mellékspecializáció programja

Szaktárgyak

Műszaki akusztika (VIHIMA11)

Célunk a műszaki akusztika alapfogalmainak és ezek összefüggéseinek ismertetése, az akusztikai rendszerekben lejátszódó folyamatok bemutatása és a gyakorlati alkalmazásokhoz, tervezési tevékenységhez szükséges alapismeretek átadása. Az oktatott témakörök egyik súlypontja az elektroakusztika, ezen belül pedig az akusztikai átalakítók ismertetése, ezek analízise és modellezése. A tárgyalás a hangkeltés és hangfelvétel–hangrögzítés fizikai alapjai és műszaki alkalmazása mellett érinti a teremakusztika, valamint a levegőben és szilárd testekben terjedő hangok elleni védelem kérdéskörét is, és alapokat nyújt a hang- és stúdiótechnikai ismereteket taglaló két további mellékspecializáció tantárgy elsajátításához.

Rövid tematika: Hangtani alapfogalmak, logaritmikus mennyiségek (dB-fogalom és alkalmazásai), a hangtér hullámegyenlete és megoldásai. Akusztikai és mechanikai rendszerek egydimenziós modellezése: koncentrált paraméteres elemek. Akusztikai-mechanikai-villamos analógiák és alkalmazásuk. Elektromechanikai átalakítók, hangsugárzók, mikrofonok felépítése, működései, típusai, jellemzőik és alkalmazásuk. A hangterjedés, hangvisszaverődés és hangelnyelés meghatározó tényezői, számítása és tervezése. A teremhangtan fizikai alapjai. Termek akusztikai tulajdonságai, hangtér-jellemző fogalmak. A hangterjedés befolyásolása műszaki eszközökkel: az akusztikai tervezés területei, lehetőségei és eszközei.

Hangtechnika (VIHIMA12)

A tárgy célja azon tevékenységek alapvető ismereteinek elsajátítása, amelyeket a magát "hangmérnöknek" valló gyakorló szakembertől elvárnak. Különös hangsúlyt kapnak az élő hangosítás kérdései, ugyanis ezen a téren a legszembeötlőbb az ezzel foglalkozók műszaki tudásának a hiánya. A tárgy kitüntetett célja, hogy a villamosmérnöki alapismeretekkel már rendelkező hallgatók tudásukat hangtechnikai ismeretekkel kibővítve képesek legyenek hangosítási, ill. egyéb hangtechnikai feladatokat kompetens módon ellátni.

Rövid tematika: Az analóg és digitális hangtechnika elemei (mikrofon, keverőpult, hangsugárzók, effektek stb.), rendszer- és méréstechnikája, élő produkciók hangosítási kérdései; a HiFi – PA (Public Addressed) – stúdiórendszerek különbségei, a mobil hangosítás speciális kérdései. További, a hangmérnöki munka szempontjából elengedhetetlen rokon területek: teremakusztikai és épületakusztikai kérdések, melyek döntően befolyásolják, hogy a lesugárzott hang végső soron hogyan szólal meg, illetve mi hatol át a falakon, avagy milyen speciális hangtechnikai eszközökkel lehet például a legjobb beszédérthetőséget biztosítani erősen visszhangos helyszíneken.

Videotechnika (VIHIMA13)

A tantárgy a digitális videotechnika kérdéseivel foglalkozik, kitérve a fontosabb stúdiójelkomponens formátumok, interfészek, és professzionális tömörítési eljárások részleteire. Bemutatja a videokamerák felépítését (CCD/CMOS érzékelők, optikai alapok, megvilágítás és expozíció fogalmai), és a kamerák legfontosabb jelfeldolgozási lépéseit. Rendszertechnikai szinten tárgyalja a korszerű videostúdiók felépítését és munkafolyamatait, kitérve egyes utófeldolgozási munkafolyamatokra is (videoeffektusok, színkorrekciók, kulcsolás, stb.). A tárgy röviden érinti a digitális mozi és a digitális filmes munkafolyamatok egyes technikai részleteit is.

Rövid tematika: Színterek, videojelkomponensek, stúdió interfész formátumok, HDTV és UHDTV szabványok. Digitális mozi szabványok (DCI). Videotömörítési alapok, professzionális kodekformátumok. Videokamerák felépítése, CMOS/CCD érzékelők működésének alapjai, jellemzői. Jelfeldolgozási lépések a kamerán belül. Színkorrekciók, fehéregyensúly állítás, tónuskorrekciók, kulcsolás, egyéb videoeffektusok. Videóstúdió-rendszertechnika, munkafolyamatok. A digitális filmforgatás munkafolyamatai és egyes technikai részletei.

Mérési gyakorlat

Stúdiótechnika laboratórium (VIHIMB03)

A tantárgy célkitűzése: a mellékszakirány három tantárgyában megtanult elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának megismerése és elsajátítása laboratóriumban összeállított rendszereken, ill. valóságos üzemi körülmények között végzendő vizsgálatok, tesztek és mérések keretében.

Rövid tematika: Elektroakusztikai átalakítók (hangsugárzók és mikrofonok) vizsgálata és mérései. Hanggátlás és -elnyelés helyszíni vizsgálata, teremakusztikai méréstechnika. Környezeti zajok mérése és értékelése. Kísérleti móduselemzés. Videotömörítési eljárások vizsgálata, videovágás, videotechnikai munkafolyamatok eszközei és módszerei.

Ajánlott választható tárgyaink

A mellékspecializáció témáinak további elmélyítéséhez az alábbi tárgyak felvételét ajánljuk.

Önálló laboratórium és diplomatervezés

A mellékspecializáció önálló laboratóriumi és diplomatervezési témái a hangtechnika, a műszaki akusztika és a médiatechológiák széles területeit ölelik fel, és gyakran kapcsolódnak ipari fejlesztési feladatokhoz, illetve nemzetközi együttműködéssel folyó kutatási projektekhez. Az aktuálisan meghirdetett témák a tanszéki honlapon tekinthetők meg, hallgatóink kapcsolódó munkái pedig itt találhatóak.

Akusztikai és Stúdiótechnikai Laboratórium

Az Akusztikai és Stúdiótechnikai Laboratórium (Laboratory of Acoustics and Studio Technologies – LAST) a tanszéken nagy hagyományokkal rendelkező műszaki akusztika, hangtechnika, videotechnika, valamint a hang- és képstúdiók technikájának témaköreivel foglalkozik a mai legkorszerűbb eljárások és berendezések szintjén. Az oktatást egy kisméretű, de jól felszerelt hangstúdió, akusztikai szabad hangterű mérőszoba, több sokcsatornás rezgésakusztikai mérőrendszer és különféle rezgésakusztikai szimulációs programcsomagok, valamint 16 db nagyteljesítményű Apple multimédiás számítógépből álló hálózat segíti.

A Labor munkatársai számos európai kutatási projektben és hazai, főként infrastrukturális fejlesztésekben (Rákóczi hídi villamos, Déli vasúti híd, 4-es metró, több budapesti fűtőmű stb.), valamint kiemelt kulturális beruházások (például MüPa, Zeneakadémia, Kodály Központ Pécs) tervezésében és lebonyolításában vettek részt.

Szakirányfelelős

Dr. Rucz Péter, adjunktus
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék (HIT)
Akusztikai és Stúdiótechnikai Laboratórium (LAST)
e-mail: rucz@hit.bme.hu
telefon: +36-1-463-2543